:   


گزارش های تحلیلی

کهمدا

۱۳۹۵-۰۳-۰۵

V.I.P

تصویر

رتاپ

۱۳۹۵-۰۳-۰۴

V.I.P

تصویر

یک سیگنال تکنیکال

۱۳۹۵-۰۳-۰۴

V.I.P

تصویر

خودرویی ها

۱۳۹۵-۰۳-۰۵

ویژه

تصویر

بمپنا

۱۳۹۵-۰۳-۰۴

ویژه

تصویر


مطالب آموزشی

ضریب بتا

عمومی

تصویر

نسبت P/E

عمومی

تصویر

بزرگترین اشتباهی ...

تحلیل بورس

عمومی

تصویر

در راستاي تحولات عمده اقتصادي و اجتماعي كشور در ساليان اخير و نظر به ارتباطات گسترده و متنوع اقتصاد ملي با اقتصاد بين الملل و بازارهاي جهاني كه از طريق بازار نفت شدت يافته است ...

طلانفت


نقره

 

تصویر

فولاژ

۱۳۹۵-۰۳-۰۴
ویژه

تصویر

فسرب

۱۳۹۵-۰۳-۰۴
ویژه

تصویر

حتاید

۱۳۹۵-۰۳-۰۴
V.I.P

تصویر

گروه بانک

۱۳۹۵-۰۳-۰۴
ویژه

تصویر

فاذر

۱۳۹۵-۰۳-۰۳
ویژه

تصویر

وپست

۱۳۹۵-۰۳-۰۳
V.I.P

تصویر

بانک دی

۱۳۹۵-۰۳-۰۳
ویژه

 

تصویر

مسکن زاینده رود

۱۳۹۵-۰۳-۰۳
V.I.P

تصویر

رایان سایپا

۱۳۹۵-۰۳-۰۳
V.I.P

تصویر

ورنا

۱۳۹۵-۰۳-۰۳
V.I.P

تصویر

وتوشه

۱۳۹۵-۰۳-۰۳
ویژه

تصویر

امید

۱۳۹۵-۰۳-۰۱
ویژه

تصویر

وخارزم

۱۳۹۵-۰۳-۰۱
ویژه

تصویر

گروه حمل و نقل

۱۳۹۵-۰۳-۰۱
V.I.P

تصویر

شاذر و فاراک

۱۳۹۵-۰۳-۰۱
V.I.P

تصویر

وآتی

۱۳۹۵-۰۳-۰۱
ویژه

تصویر

ارفع

۱۳۹۵-۰۳-۰۱
V.I.P

تصویر

شتران

۱۳۹۵-۰۳-۰۱
V.I.P