:   


گزارش های تحلیلی

ستران

۱۳۹۵-۰۵-۰۶

ویژه

تصویر

پالایشی ها

۱۳۹۵-۰۵-۰۶

ویژه

تصویر

وبانک

۱۳۹۵-۰۵-۰۵

ویژه

تصویر


مطالب آموزشی

ضریب بتا

عمومی

تصویر

نسبت P/E

عمومی

تصویر

بزرگترین اشتباهی ...

تحلیل بورس

عمومی

تصویر

در راستاي تحولات عمده اقتصادي و اجتماعي كشور در ساليان اخير و نظر به ارتباطات گسترده و متنوع اقتصاد ملي با اقتصاد بين الملل و بازارهاي جهاني كه از طريق بازار نفت شدت يافته است ...

طلانفت


نقره

 

تصویر

باما

۱۳۹۵-۰۵-۰۵
ویژه

تصویر

گروه بیمه

۱۳۹۵-۰۵-۰۵
ویژه

تصویر

حتاید

۱۳۹۵-۰۵-۰۵
V.I.P

تصویر

فلزات و فولاد

۱۳۹۵-۰۵-۰۵
ویژه

تصویر

وهور

۱۳۹۵-۰۵-۰۵
V.I.P

تصویر

خودرو و خبهمن

۱۳۹۵-۰۵-۰۵
V.I.P

تصویر

خوردو

۱۳۹۵-۰۵-۰۴
ویژه

تصویر

شپنا

۱۳۹۵-۰۵-۰۴
ویژه

تصویر

فملی

۱۳۹۵-۰۵-۰۴
ویژه

تصویر

قند و شکر

۱۳۹۵-۰۵-۰۴
V.I.P

تصویر

پترول

۱۳۹۵-۰۵-۰۴
ویژه

تصویر

چکاپا

۱۳۹۵-۰۵-۰۴
V.I.P

تصویر

گروه دارو

۱۳۹۵-۰۵-۰۴
ویژه

تصویر

وساپا و ورنا

۱۳۹۵-۰۵-۰۳
V.I.P

تصویر

فولاد و فملی

۱۳۹۵-۰۵-۰۳
ویژه

تصویر

وتوشه

۱۳۹۵-۰۵-۰۳
ویژه

تصویر

کگل

۱۳۹۵-۰۵-۰۳
V.I.P

تصویر

فاذر

۱۳۹۵-۰۵-۰۳
V.I.P