:   


گزارش های تحلیلی

تحلیل تکنیکال تایرا

۱۳۹۴-۰۸-۲۵

V.I.P

تصویر

تحلیل تکنیکال حسینا

۱۳۹۴-۰۸-۲۵

V.I.P

تصویر

گروه لیزینگ

۱۳۹۴-۰۸-۲۵

V.I.P

تصویر

یک سیگنال تکنیکال

۱۳۹۴-۰۸-۲۵

ویژه

تصویر

همان طور که در نمودار روزانه سهم پلاسک دیده می شود سهم...

کنتور

۱۳۹۴-۰۸-۲۵

ویژه

تصویر

تحلیل تکنیکال قشیر

۱۳۹۴-۰۸-۲۴

ویژه

تصویر


مطالب آموزشی

نسبت P/E

عمومی

تصویر

بزرگترین اشتباهی ...

تحلیل بورس

عمومی

تصویر

در راستاي تحولات عمده اقتصادي و اجتماعي كشور در ساليان اخير و نظر به ارتباطات گسترده و متنوع اقتصاد ملي با اقتصاد بين الملل و بازارهاي جهاني كه از طريق بازار نفت شدت يافته است ...

طلانفت


نقره

 

تصویر

کتوکا

۱۳۹۴-۰۸-۲۵
V.I.P

تصویر

گروه حمل و نقل

۱۳۹۴-۰۸-۱۷
V.I.P

تصویر

خودرو

۱۳۹۴-۰۸-۱۷
ویژه

تصویر

حفارس

۱۳۹۴-۰۸-۰۶
ویژه

تصویر

وآتی

۱۳۹۴-۰۸-۰۶
ویژه

تصویر

فملی

۱۳۹۴-۰۸-۰۶
V.I.P

تصویر

کپشیر

۱۳۹۴-۰۸-۰۶
V.I.P

تصویر

وصندوق

۱۳۹۴-۰۸-۰۶
ویژه

تصویر

سمگا

۱۳۹۴-۰۸-۰۵
ویژه

تصویر

قندی ها

۱۳۹۴-۰۸-۰۵
V.I.P

تصویر

شپلی

۱۳۹۴-۰۸-۰۵
V.I.P

تصویر

گروه روی

۱۳۹۴-۰۸-۰۵
ویژه

تصویر

بانکی ها

۱۳۹۴-۰۸-۰۵
ویژه

تصویر

فملی

۱۳۹۴-۰۸-۰۳
V.I.P

تصویر

وتوسم

۱۳۹۴-۰۸-۰۳
V.I.P

تصویر

گروه سنگ آهن

۱۳۹۴-۰۸-۰۳
ویژه

تصویر

گروه لوازم خانگی

۱۳۹۴-۰۸-۰۳
ویژه

تصویر

بانکی ها

۱۳۹۴-۰۸-۰۳
ویژه