:   


گزارش های تحلیلی

خودرویی ها

۱۳۹۵-۰۹-۱۷

V.I.P

تصویر

سنگ آهن

۱۳۹۵-۰۹-۱۷

V.I.P

تصویر

فولاد

۱۳۹۵-۰۹-۱۷

V.I.P

تصویر

سیمان

۱۳۹۵-۰۹-۱۷

ویژه

تصویر

پردیس و کرمانشاه

۱۳۹۵-۰۹-۱۷

ویژه

تصویر

روی

۱۳۹۵-۰۹-۱۷

ویژه

تصویر


مطالب آموزشی

ضریب بتا

عمومی

تصویر

نسبت P/E

عمومی

تصویر

بزرگترین اشتباهی ...

تحلیل بورس

عمومی

تصویر

در راستاي تحولات عمده اقتصادي و اجتماعي كشور در ساليان اخير و نظر به ارتباطات گسترده و متنوع اقتصاد ملي با اقتصاد بين الملل و بازارهاي جهاني كه از طريق بازار نفت شدت يافته است ...

طلانفت


نقره

 

تصویر

روی و مس و نفت

۱۳۹۵-۰۹-۱۷
V.I.P

تصویر

فسپا

۱۳۹۵-۰۹-۱۷
V.I.P

تصویر

پالایشی ها

۱۳۹۵-۰۹-۱۷
ویژه

تصویر

آپ و اپرداز

۱۳۹۵-۰۹-۱۷
ویژه

تصویر

مینا

۱۳۹۵-۰۹-۱۶
V.I.P

تصویر

سایپا دیزل

۱۳۹۵-۰۹-۱۶
ویژه

تصویر

دارویی

۱۳۹۵-۰۹-۱۶
ویژه

تصویر

پاکسان

۱۳۹۵-۰۹-۱۶
V.I.P

تصویر

کاشی سعدی

۱۳۹۵-۰۹-۱۶
V.I.P

تصویر

کاشی و سرامیک الوند

۱۳۹۵-۰۹-۱۶
ویژه

 

تصویر

سیمان

۱۳۹۵-۰۹-۰۷
V.I.P

تصویر

روی

۱۳۹۵-۰۹-۰۷
ویژه

تصویر

سبزوا وسیمانی ها

۱۳۹۵-۰۹-۰۶
ویژه

تصویر

روی و مس

۱۳۹۵-۰۹-۰۶
V.I.P

 

تصویر

بتراس

۱۳۹۵-۰۹-۰۶
V.I.P

تصویر

ثالوند

۱۳۹۵-۰۹-۰۶
ویژه

 

تصویر

شپدیس و سفارس

۱۳۹۵-۰۹-۰۲
ویژه

تصویر

خساپا

۱۳۹۵-۰۹-۰۲
V.I.P