:   


گزارش های تحلیلی

خموتور

۱۳۹۳-۰۷-۳۰

V.I.P

تصویر

گروه بانكي

۱۳۹۳-۰۷-۳۰

V.I.P

تصویر

سبد خرید هفتگی _ شنبه 3آبان

۱۳۹۳-۰۸-۰۲

ویژه

تصویر

در ابتدا باید چند نکته را متذکر شویم :

بررسي بنيادي فملي

۱۳۹۳-۰۷-۳۰

ویژه

تصویر


مطالب آموزشی

نسبت P/E

عمومی

تصویر

بزرگترین اشتباهی ...

تحلیل بورس

عمومی

تصویر

در راستاي تحولات عمده اقتصادي و اجتماعي كشور در ساليان اخير و نظر به ارتباطات گسترده و متنوع اقتصاد ملي با اقتصاد بين الملل و بازارهاي جهاني كه از طريق بازار نفت شدت يافته است ...

طلانفت


نقره

 

تصویر

كگل

۱۳۹۳-۰۷-۳۰
ویژه

تصویر

پترول

۱۳۹۳-۰۷-۲۹
V.I.P

تصویر

تكنوتار

۱۳۹۳-۰۷-۲۹
ویژه

تصویر

ومعادن

۱۳۹۳-۰۷-۲۹
V.I.P

تصویر

شپاس

۱۳۹۳-۰۷-۲۹
V.I.P

تصویر

فملي

۱۳۹۳-۰۷-۲۹
ویژه

تصویر

دتماد

۱۳۹۳-۰۷-۲۸
ویژه

تصویر

وخارزم

۱۳۹۳-۰۷-۲۸
V.I.P

تصویر

تمحرکه

۱۳۹۳-۰۷-۲۸
ویژه

تصویر

گروه لبنیات

۱۳۹۳-۰۷-۲۸
ویژه

تصویر

وتوکا

۱۳۹۳-۰۷-۲۷
ویژه

تصویر

خساپا

۱۳۹۳-۰۷-۲۷
ویژه

تصویر

وایران

۱۳۹۳-۰۷-۲۷
V.I.P

تصویر

شپاس

۱۳۹۳-۰۷-۲۷
ویژه

تصویر

نفت بهران

۱۳۹۳-۰۷-۲۷
V.I.P

تصویر

غدير

۱۳۹۳-۰۷-۲۷
V.I.P

تصویر

مپنا

۱۳۹۳-۰۷-۲۷
ویژه

تصویر

کطبس

۱۳۹۳-۰۷-۲۶
ویژه