:   


گزارش های تحلیلی

بانکی ها

۱۳۹۴-۰۱-۱۰

V.I.P

تصویر

تحلیل تکنیکال خپارس

۱۳۹۴-۰۱-۱۰

V.I.P

تصویر

 

تحلیل تکنیکال کرمان

۱۳۹۴-۰۱-۰۹

V.I.P

تصویر

مپنا

۱۳۹۴-۰۱-۱۰

ویژه

تصویر

 

سیدکو

۱۳۹۴-۰۱-۱۰

ویژه

تصویر

سرمایه گذاری ها

۱۳۹۴-۰۱-۰۹

ویژه

تصویر


مطالب آموزشی

نسبت P/E

عمومی

تصویر

بزرگترین اشتباهی ...

تحلیل بورس

عمومی

تصویر

در راستاي تحولات عمده اقتصادي و اجتماعي كشور در ساليان اخير و نظر به ارتباطات گسترده و متنوع اقتصاد ملي با اقتصاد بين الملل و بازارهاي جهاني كه از طريق بازار نفت شدت يافته است ...

طلانفت


نقره

 

تصویر

کچاد

۱۳۹۳-۱۲-۲۵
ویژه

 

تصویر

دارویی جابر

۱۳۹۳-۱۲-۲۵
V.I.P

تصویر

البرزدارو

۱۳۹۳-۱۲-۲۵
ویژه

تصویر

تایرا

۱۳۹۳-۱۲-۲۳
V.I.P

تصویر

وتوصا

۱۳۹۳-۱۲-۲۳
V.I.P

 

تصویر

خبهمن

۱۳۹۳-۱۲-۲۳
ویژه

تصویر

سیمان تهران

۱۳۹۳-۱۱-۱۹
V.I.P

تصویر

مسکن شمال شرق

۱۳۹۳-۱۱-۱۹
ویژه

تصویر

کحافظ

۱۳۹۳-۱۱-۱۸
ویژه

تصویر

مپنا

۱۳۹۳-۱۱-۱۵
V.I.P

تصویر

لامیران

۱۳۹۳-۱۱-۱۵
ویژه

تصویر

ولغدر

۱۳۹۳-۱۱-۱۵
V.I.P

تصویر

ولساپا

۱۳۹۳-۱۱-۱۵
ویژه

 

تصویر

خبهمن

۱۳۹۳-۱۱-۱۵
ویژه

تصویر

پترول

۱۳۹۳-۱۱-۱۳
ویژه

تصویر

خبهمن

۱۳۹۳-۱۱-۱۳
V.I.P

تصویر

پارسان

۱۳۹۳-۱۱-۱۳
ویژه

تصویر

حتاید

۱۳۹۳-۱۱-۰۸
ویژه