:   


گزارش های تحلیلی

تحلیل تکنیکال شپلی

۱۳۹۳-۱۲-۱۱

V.I.P

تصویر

آبسال

۱۳۹۳-۱۲-۱۱

V.I.P

تصویر

تحلیل تکنیکال ثتران

۱۳۹۳-۱۲-۰۹

V.I.P

تصویر

بیمه دی

۱۳۹۳-۱۲-۱۱

ویژه

تصویر

ولغدر

۱۳۹۳-۱۲-۱۱

ویژه

تصویر

یک سیگنال مناسب

۱۳۹۳-۱۲-۰۹

ویژه

تصویر


مطالب آموزشی

نسبت P/E

عمومی

تصویر

بزرگترین اشتباهی ...

تحلیل بورس

عمومی

تصویر

در راستاي تحولات عمده اقتصادي و اجتماعي كشور در ساليان اخير و نظر به ارتباطات گسترده و متنوع اقتصاد ملي با اقتصاد بين الملل و بازارهاي جهاني كه از طريق بازار نفت شدت يافته است ...

طلانفت


نقره

 

تصویر

سیمان تهران

۱۳۹۳-۱۱-۱۹
V.I.P

تصویر

مسکن شمال شرق

۱۳۹۳-۱۱-۱۹
ویژه

تصویر

کحافظ

۱۳۹۳-۱۱-۱۸
ویژه

تصویر

مپنا

۱۳۹۳-۱۱-۱۵
V.I.P

تصویر

لامیران

۱۳۹۳-۱۱-۱۵
ویژه

تصویر

ولغدر

۱۳۹۳-۱۱-۱۵
V.I.P

تصویر

ولساپا

۱۳۹۳-۱۱-۱۵
ویژه

 

تصویر

خبهمن

۱۳۹۳-۱۱-۱۵
ویژه

تصویر

پترول

۱۳۹۳-۱۱-۱۳
ویژه

تصویر

خبهمن

۱۳۹۳-۱۱-۱۳
V.I.P

تصویر

پارسان

۱۳۹۳-۱۱-۱۳
ویژه

تصویر

حتاید

۱۳۹۳-۱۱-۰۸
ویژه

تصویر

سیمانی ها

۱۳۹۳-۱۱-۰۸
ویژه

تصویر

غبهشر

۱۳۹۳-۱۱-۰۸
ویژه

تصویر

بیمه البرز

۱۳۹۳-۱۱-۰۶
V.I.P

تصویر

باما

۱۳۹۳-۱۱-۰۶
ویژه

تصویر

بانک انصار

۱۳۹۳-۱۱-۰۶
V.I.P

تصویر

ولغدر

۱۳۹۳-۱۱-۰۶
V.I.P