:   


گزارش های تحلیلی

بررسی تکنیکال شاخص کل

۱۳۹۳-۰۸-۱۰

V.I.P

تصویر

بررسی ارزش قاسم ایران

۱۳۹۳-۰۸-۱۰

V.I.P

تصویر

وسینا

۱۳۹۳-۰۸-۱۰

V.I.P

تصویر

سبد خرید هفتگی _ شنبه 10آبان

۱۳۹۳-۰۸-۱۰

ویژه

تصویر

در ابتدا باید چند نکته را متذکر شویم :

گروه سیمان

۱۳۹۳-۰۸-۱۰

ویژه

تصویر

تحلیل بنیادی شخارک

۱۳۹۳-۰۸-۱۰

ویژه

تصویر


مطالب آموزشی

نسبت P/E

عمومی

تصویر

بزرگترین اشتباهی ...

تحلیل بورس

عمومی

تصویر

در راستاي تحولات عمده اقتصادي و اجتماعي كشور در ساليان اخير و نظر به ارتباطات گسترده و متنوع اقتصاد ملي با اقتصاد بين الملل و بازارهاي جهاني كه از طريق بازار نفت شدت يافته است ...

طلانفت


نقره

 

تصویر

سفار

۱۳۹۳-۰۸-۱۰
ویژه

 

تصویر

کمباین سازی ایران

۱۳۹۳-۰۸-۱۰
V.I.P

تصویر

حفاری شمال

۱۳۹۳-۰۸-۱۰
V.I.P

...

تصویر

خپویش

۱۳۹۳-۰۸-۱۰
ویژه

تصویر

خبهمن

۱۳۹۳-۰۸-۱۰
V.I.P

 

تصویر

وبصادر

۱۳۹۳-۰۸-۱۰
ویژه

تصویر

بانکی ها

۱۳۹۳-۰۸-۱۰
ویژه

تصویر

باما

۱۳۹۳-۰۸-۰۷
V.I.P

تصویر

خنصير

۱۳۹۳-۰۸-۰۷
ویژه

تصویر

تكمبا

۱۳۹۳-۰۸-۰۷
V.I.P

تصویر

كاذر

۱۳۹۳-۰۸-۰۷
ویژه

تصویر

كنور

۱۳۹۳-۰۸-۰۷
V.I.P

تصویر

شپلي

۱۳۹۳-۰۸-۰۷
V.I.P

تصویر

شكربن

۱۳۹۳-۰۸-۰۷
V.I.P

تصویر

بالاس

۱۳۹۳-۰۸-۰۷
V.I.P

تصویر

وبصادر

۱۳۹۳-۰۸-۰۷
V.I.P

تصویر

کخاک

۱۳۹۳-۰۸-۰۶
V.I.P

تصویر

کساوه

۱۳۹۳-۰۸-۰۶
ویژه