:   


گزارش های تحلیلی

وبانک

۱۳۹۳-۰۷-۰۸

V.I.P

تصویر

گروه خودرو

۱۳۹۳-۰۷-۰۸

V.I.P

تصویر

ولساپا

۱۳۹۳-۰۷-۰۷

V.I.P

تصویر


مطالب آموزشی

نسبت P/E

عمومی

تصویر

بزرگترین اشتباهی ...

تحلیل بورس

عمومی

تصویر

در راستاي تحولات عمده اقتصادي و اجتماعي كشور در ساليان اخير و نظر به ارتباطات گسترده و متنوع اقتصاد ملي با اقتصاد بين الملل و بازارهاي جهاني كه از طريق بازار نفت شدت يافته است ...

طلانفت


نقره

 

تصویر

توریل

۱۳۹۳-۰۷-۰۶
V.I.P

تصویر

وبصادر

۱۳۹۳-۰۷-۰۶
ویژه

تصویر

وبملت

۱۳۹۳-۰۷-۰۶
V.I.P

تصویر

پارسان

۱۳۹۳-۰۷-۰۵
V.I.P

تصویر

خودرویی

۱۳۹۳-۰۷-۰۵
V.I.P

تصویر

فاراک

۱۳۹۳-۰۷-۰۵
V.I.P

تصویر

گروه سیمان

۱۳۹۳-۰۷-۰۵
ویژه

تصویر

شخارک

۱۳۹۳-۰۷-۰۵
ویژه

 

تصویر

بانک

۱۳۹۳-۰۷-۰۵
ویژه

تصویر

خودرو

۱۳۹۳-۰۷-۰۱
V.I.P

تصویر

شسپا

۱۳۹۳-۰۷-۰۱
V.I.P

تصویر

خمحور

۱۳۹۳-۰۷-۰۱
V.I.P

تصویر

حفاری

۱۳۹۳-۰۷-۰۱
ویژه

تصویر

ثرود

۱۳۹۳-۰۶-۳۱
V.I.P

تصویر

وبصادر

۱۳۹۳-۰۶-۳۱
ویژه

تصویر

خودرو

۱۳۹۳-۰۶-۳۱
ویژه

 

تصویر

پتروشیمی ها

۱۳۹۳-۰۶-۳۱
V.I.P

تصویر

ثغرب

۱۳۹۳-۰۶-۳۱
V.I.P