:   


گزارش های تحلیلی

وبانک

۱۳۹۵-۰۶-۲۸

V.I.P

تصویر

 

وخارزم

۱۳۹۵-۰۶-۲۸

V.I.P

تصویر

گروه خودرو

۱۳۹۵-۰۶-۲۸

V.I.P

تصویر

همکاران

۱۳۹۵-۰۶-۲۸

ویژه

تصویر

وغدیر

۱۳۹۵-۰۶-۱۰

ویژه

تصویر

تحلیل بنیادی شرانل

۱۳۹۵-۰۶-۱۰

ویژه

تصویر


مطالب آموزشی

ضریب بتا

عمومی

تصویر

نسبت P/E

عمومی

تصویر

بزرگترین اشتباهی ...

تحلیل بورس

عمومی

تصویر

در راستاي تحولات عمده اقتصادي و اجتماعي كشور در ساليان اخير و نظر به ارتباطات گسترده و متنوع اقتصاد ملي با اقتصاد بين الملل و بازارهاي جهاني كه از طريق بازار نفت شدت يافته است ...

طلانفت


نقره

 

تصویر

وغدیر

۱۳۹۵-۰۶-۲۸
ویژه

 ...

تصویر

وساپا

۱۳۹۵-۰۶-۰۶
V.I.P

تصویر

سمگا

۱۳۹۵-۰۶-۰۶
ویژه

تصویر

گروه روی

۱۳۹۵-۰۶-۰۶
ویژه

تصویر

حتوکا

۱۳۹۵-۰۶-۰۶
ویژه

تصویر

خاهن

۱۳۹۵-۰۶-۰۱
ویژه

تصویر

صدرا

۱۳۹۵-۰۵-۱۱
V.I.P

تصویر

وسپه

۱۳۹۵-۰۵-۱۱
ویژه

تصویر

حپارسا

۱۳۹۵-۰۵-۱۱
V.I.P

تصویر

ثمسکن

۱۳۹۵-۰۵-۱۱
ویژه

تصویر

وآتی و وصنعت

۱۳۹۵-۰۵-۱۱
V.I.P

تصویر

پترول

۱۳۹۵-۰۵-۱۱
ویژه

تصویر

بانک انصار

۱۳۹۵-۰۵-۱۰
V.I.P

تصویر

ولغدر

۱۳۹۵-۰۵-۱۰
ویژه

تصویر

قندی ها

۱۳۹۵-۰۵-۱۰
ویژه

تصویر

شکربن

۱۳۹۵-۰۵-۱۰
V.I.P

تصویر

سیمان

۱۳۹۵-۰۵-۱۰
V.I.P

تصویر

شرایط خودرویی

۱۳۹۵-۰۵-۱۰
ویژه