:   


گزارش های تحلیلی

بررسی تکنیکال وبملت

۱۳۹۴-۰۴-۱۰

V.I.P

تصویر

بررسی شرایط بازار

۱۳۹۴-۰۴-۱۰

V.I.P

تصویر

زامیاد

۱۳۹۴-۰۴-۰۹

V.I.P

تصویر

تحلیل تکنیکال شنفت

۱۳۹۴-۰۴-۱۰

ویژه

تصویر

خودرویی ها

۱۳۹۴-۰۴-۱۰

ویژه

تصویر


مطالب آموزشی

نسبت P/E

عمومی

تصویر

بزرگترین اشتباهی ...

تحلیل بورس

عمومی

تصویر

در راستاي تحولات عمده اقتصادي و اجتماعي كشور در ساليان اخير و نظر به ارتباطات گسترده و متنوع اقتصاد ملي با اقتصاد بين الملل و بازارهاي جهاني كه از طريق بازار نفت شدت يافته است ...

طلانفت


نقره

 

تصویر

فاراک

۱۳۹۴-۰۴-۰۶
ویژه

تصویر

ثغرب

۱۳۹۴-۰۱-۲۳
ویژه

تصویر

خاور

۱۳۹۴-۰۱-۱۶
ویژه

تصویر

حمل و نقل

۱۳۹۴-۰۱-۱۵
ویژه

تصویر

غدیر

۱۳۹۴-۰۱-۱۱
ویژه

تصویر

ولبهمن

۱۳۹۴-۰۱-۱۱
ویژه

تصویر

ونفت

۱۳۹۴-۰۱-۱۱
V.I.P

تصویر

گروه دارویی

۱۳۹۴-۰۱-۱۱
ویژه

تصویر

کچاد

۱۳۹۳-۱۲-۲۵
ویژه

 

تصویر

دارویی جابر

۱۳۹۳-۱۲-۲۵
V.I.P

تصویر

البرزدارو

۱۳۹۳-۱۲-۲۵
ویژه

تصویر

تایرا

۱۳۹۳-۱۲-۲۳
V.I.P

تصویر

وتوصا

۱۳۹۳-۱۲-۲۳
V.I.P

 

تصویر

خبهمن

۱۳۹۳-۱۲-۲۳
ویژه

تصویر

سیمان تهران

۱۳۹۳-۱۱-۱۹
V.I.P

تصویر

مسکن شمال شرق

۱۳۹۳-۱۱-۱۹
ویژه

تصویر

کحافظ

۱۳۹۳-۱۱-۱۸
ویژه

تصویر

مپنا

۱۳۹۳-۱۱-۱۵
V.I.P